Vildsvin & ekologi

Vildsvinet är allätare som i hög grad styr sitt födoval efter tillgång. Det har till skillnad från övriga partåiga hovdjur bara en mage. I huvudsak består födan av vegetabilier av olika slag (gräs och blad, samt rötter och frukter).

Insekter, maskar, smågnagare och kadaver är andra inslag i vildsvinets diet. I Sverige är födotillgången och därigenom födovalet årstidsbundet, utfodring utgör en viktig del av svinens födokälla.